GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Álxebra Lineal

Código:

O06G150101

Acrónimo:

AL

Nome:

Álxebra Lineal

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Primeiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

Resultados de aprendizaxe:

Adquirir conceptos, procedementos e estratexias do Álxebra Lineal que teñan aplicación na Informática.

Entender os razoamentos de tipo alxebraico máis comúns.

Aplicar o Álxebra Lineal a problemas da Informática.

Dominar as estruturas alxebraicas que teñen especial interés pola súa utilidade no estudo de estruturas de datos e información, metodoloxía
da programación e linguaxes informáticos.

Adquirir os coñecementos matemáticos precisos para teorías de control automático, de sistemas e de comunicacións, e para xeometría computacional.

Saber utilizar e interpretar ferramentas de software matemático.

Afianzar a teoría de conxuntos, o álxebra vectorial, a noción de linealidade e o álxebra matricial.

Comprender as nocións de semellanza, equivalenza e ortogonalidade.

Coñecer as realizacións dos coñecementos adquiridos na anterior etapa.

Coñecer as aplicacións xeométricas cando éstas sexan posibles.

Comprender e aplicar as transformacións xeométricas máis habituais, así como as figuras do plano e do espazo que se enmarcan nesta
asignatura.

Departamento:

Matemática Aplicada II

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Cid Iglesias, María Begoña

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es