GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Estatística

Código:

O06G150V01301

Acrónimo:

EST

Nome:

Estatística

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grado en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Formación Básica

 Resultados de aprendizaxe: 

Aplicar as técnicas de exploración de datos, para obter histogramas, diagramas e cuantiles; e as medidas de tendencia central e dispersión.

Aplicar métodos de presentación de datos, tales como tablas e gráficos, para amosar parámetros e tendencias da información analizada.

Comprensión das medidas de resumo, de tendencia central e de dispersión, na análise de información.

Capacidade para avaliar a probabilidade de ocorrencia de eventos que xurden dos fenómenos aleatorios usando axiomas de Kolmogorov.

Identificación de fenómenos aleatorios dependentes e independentes. Habilidade para avaliar a probabilidade de ocorrencia de eventos condicionados á ocorrencia doutros.

Comprensión das variables aleatorias e a súa clasificación en discretas ou continuas, así como os seus modelos probabilísticos. Habilidade para o cálculo de probabilidades de variables aleatorias a través dos seus modelos probabilísticos.

Comprensión e habilidad para obter características de v.a., en particular o valor esperado e a varianza.

Habilidade para obter e identificar fenómenos aleatorios discretos ou continuos, a súa función masa de probabilidades ou función de densidade e a súa distribución.

Habilidade para utilizar os métodos de estimación e identificar os mellores estimadores puntuais e pór intervalos para facer inferencia sobre os parámetros da población.

Deducción e interpretación de probas de hipótese estatística dos intervalos de confianza.

Habilidade para utilizar as probas de hipótese
para especificar o modelo probabilístico dunha mostra aleatoria.

Comprensión dos conceptos elementais da regresión lineal simple e a correlación.

Habilidade para obter o coeficiente de correlación, a ecuación de regresión e os seus parámetros.

Aplicar os diferentes métodos de diagnose dun modelo de regresión lineal simple.

Departamento:

Matemáticas

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Cotos Yáñez, Tomás Raimundo

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es