GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Acordos Xunta de Centro 2013

 

Xunta de centro extraordinaria 17-12-2013 

 

 

Xunta de centro ordinaria 30-10-2013 

 

 

Xunta de centro extraordinaria 11-10-2013 

1.       Aprobación, se procede, das solicitudes de matrícula a tempo parcial.

2.       Nomeamento, se procede, do Tribunal do Premio Extraordinario Fin de Carreira.

3.       Nomeamento, se procede, do Tribunal do Premio Extraordinario de Grao Universitario.

4.       Pronunciamento, se procede, da Xunta de Centro sobre a solicitude de apoio explícito á CODDII á carta do colectivo Carta             pola Ciencia

 

 

 

Xunta de centro ordinaria 10-07-2013 

1.       Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (3/06/2013).

2.       Informe da Directora.

3.       Aprobación, se procede, da táboa de recoñecementos da formación básica para os estudantes do programa conxunto ADE           + Informática.

4.       Aprobación, se procede, de procedementos de Calidade do Centro.

5.       Aprobación, se procede, do plan de promoción do Centro.

6.       Aprobación, se procede, do protocolo do Plan de Acción Titorial (PAT).

7.       Aprobación, se procede, do profesorado titor e coordinadora do PAT para o curso 2013/14.

8.       Aprobación, se procede, das guías docentes das titulacións do Centro para o curso 2013/14.

9.       Aprobación, se procede, dos tribunais de convocatorias extraordinarias para o curso 2013/14.

10.     Aprobación se procede, do nomeamento dos coordinadores das materias de Enxeñaría do Software e Tecnoloxías da                   Información.

11.      Elección de representantes en comisiones: Comisión Permanente (4 PDI ámbito informático, 2 PDI ámbito tecnolóxico, 1                PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social, 2 PAS, 8 alumnos), de Garantía de Calidade (5 PDI ámbito informático, 1            PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social, 2 PAS, 7 alumnos), e de Adaptacións e                        Recoñecemento de Créditos (4 PDI ámbito informático, 2 PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito                    xurídico-social, 1 PAS, 5 alumnos), Mesa da Xunta de Centro (1 PDI vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación                          permanente, 1 PAS, 1 alumno)[1].

12.      Asuntos de trámite.

13.      Queixas e suxestións.

14.      Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Xunta de centro ordinaria 03-06-2013 

1.       Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (2/4/2013 ordinaria, 2/4/2013 extraordinaria, e 8/04/2013).

2.       Informe da Directora.

3.       Aprobación, se procede, das alegacións ó informe provisional de seguimento do Grao en Enxeñaría Informática 2011-2012.

4.       Aprobación, se procede, do calendario e procedemento de elaboración de Guías Docentes da ESEI para o curso 2013-                   2014.

5.       Aprobación, se procede, da modificación do regulamento de Proxectos de Fin de Carreira e Traballos de Fin de Grao.

6.       Aprobación, se procede, da data de celebración da Convocatoria Extraordinaria de Decembro para as titulacións que se               extinguen para o curso 2013/2014.

7.       Aprobación, se procede, do Calendario Académico da ESEI para o curso 2013-2014.

8.       Aprobación, se procede, dos calendarios de probas de avaliación das titulacións que se extinguen e do Grao en Enxeñaría           Informática para o curso 2013-2014.

9.       Aprobación, se procede, do calendario de Proxectos de Fin de Carreira e Traballos de Fin de Grao para o curso 2013-2014.

10.     Aprobación se procede, do nomeamento dos Coordinadores de Materia do Grao en Enxeñaría Informática.

11.     Aprobación, se procede, da proposta de Horarios para o curso 2013-2014.

12.     Asuntos de trámite.

13.     Queixas e suxestións. 

14.     Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Xunta de centro extraordinaria 08-04-2013 

1.       Aprobación, se procede, dos criterios de reparto dos recoñecementos docentes do centro para o curso 2013/2014.

2.       Aprobación, se procede, dos criterios de elaboración de horarios do curso 2013/2014.

3.       Aprobación, se procede, da PDA do Máster en Enxeñería Informática, aprobada pola Comisión Académica do Máster.

4.       Aprobación, se procede, do POD do Máster en Enxeñería Informática para o curso 2013/2014, aprobado pola Comisión                 Académica do Máster.

5.       Aprobación, se procede, da modificación da composición da Comisión Académica do Máster en Sistemas Software                           Intelixentes e Adaptables.

Xunta de centro extraordinaria 02-04-2013 

1.       Eleccións á dirección da Escola Superior de Enxeñería Informática

Xunta de centro extraordinaria 07-03-2013 

1.       Aprobación, se procede, da  Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Enxeñería Informática e o Grao en                 Administración e Dirección de Empresas.

2.       Aprobación, se procede, da modificación da normativa de titorías da ESEI.

3.       Aprobación, se procede, do recoñecemento de créditos de libre elección para o curso “Introdución aos Autómatas                         Programables”.

Xunta de centro extraordinaria 08-02-2013 

1.       Aprobación, se procede, da modificación puntual no calendario de exames do período de avaliación  de Xullo de 2013,                   debido ao festivo do 24 de xuño.

2.       Aprobación, se procede, da modificación do procedemento PC07 do SIGC, referente á revisión de exames.

3.       Aprobación, se procede, dos formularios para a xestión das prácticas externas integradas no plan de estudos (IT01-PC10).

4.       Aprobación, se procede, de límite de prazas no curso 2013/2014 na Titulación de Grao en Enxeñería Informática.

5.       Aprobación, se procede, da proposta de adscrición das novas materias optativas  a departamentos.

6.       Aprobación, se procede, da proposta de oferta de materias optativas para  cuarto de Grao en Enxeñería Informática do               curso 2013/14.

7.       Aprobación, se procede, da proposta de encargo docente (PDA) 2013/14 para a titulación de Grao en Enxeñería                           Informática. 

8.       Aprobación, se procede, do recoñecemento de créditos de libre elección para as “X Xornadas de Sociedade e Dereito”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es