GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisións de Calidade 2013

 

Comisión de Calidade extraordinaria 28-10-2013

1.       Revisión do estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2008/09                                                   (www.acsug.es/galego/webs/publicaciones52.php)

2.       Revisión das enquisas de satisfacción das titulacións 2012/13 (esei.uvigo.es/index.php?id=637).

3.       Revisión dos indicadores de medición e análise de resultados 2012/13 (IN01-PM01).

4.       Revisión e aprobación, se procede, do informe de seguimento do Grao en Enxeñaría Informática 2012/13.

5.       Revisión e aprobación, se procede, do informe de seguimento do Máster en Enxeñaría Informática 2012/13.

6.       Revisión e aprobación, se procede, do informe de seguimento do Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables             2012/13.

7.       Aprobación, se procede, do Informe final do Plan de Melloras 2012/13 (IT03-PM01)                                                                          (http://www.esei.uvigo.es/index.php? id=127).

8.       Aprobación, se procede, do Plan de Melloras 2013/14 (IT04-PM01) (incluído nos informes de seguimento dos puntos 4, 5, e           6).

Comisión de Calidade extraordinaria 05-07-2013

1.       Aprobación, se procede, de procedementos de Calidade do Centro.

2.       Aprobación, se procede, do plan de promoción do Centro.

3.       Aprobación, se procede, do Informe Final do Plan de Acción Titorial (PAT) do curso 2012/13.

4.       Aprobación, se procede, do informe de resultados das accións académicas de coordinación.

5.       Aprobación, se procede, do informe de avaliación das aprendizaxes.

6.       Revisión, e se procede modificación, do sistema de queixas e suxestións do Centro.

7.       Análise das incidencias e reclamacións recibidas no curso 2012/13.

Comisión de Calidade extraordinaria 10-06-2013

1.       Aprobación, se procede, das propostas de modificación da Memoria de Grao para o curso 2014-2015.

Comisión de Calidade extraordinaria 29-05-2013

1.       Revisión dos informes provisionais correspondentes as solicitudes de modificacións das memorias das titulacións de Grao e Máster en Enxeñaría Informática para o curso 2013-2014.

2.       Aprobación, se procede, das alegacións ó informe provisional de seguimento do Grao en Enxeñaría Informática 2011-2012.

3.       Aprobación, se procede, das propostas de modificación da Memoria de Grao para o curso 2014-2015.

4.       Aprobación, se procede, do procedemento para a recollida de información de inserción laboral.

5.       Aprobación, se procede, do procedemento para a recollida de información de dedicación non presencial das materias da               titulación de Grao.

Comisión de Calidade ordinaria 19-03-2013

1.       Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (29/01/2013).

2.       Informe do Director.

3.       Aprobación, se procede, da proposta de inclusión  no plano de estudos de Grao dunha materia de Informática Básica,                   segundo acordo da Xunta de Centro de 21/12/2012.

4.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Comisión de Calidade ordinaria 29-01-2013

1.       Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (12/03/2012, 13/07/2012, 21/09/2012 y 13/11/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Aprobación, se procede, do formulario IT06-PC07 do SIGC, referente á revisión de exames.

4.       Informe sobre a creación, no plano de estudos de Grao, dunha materia de Informática Básica, segundo acordo da Xunta               de Centro de 21/12/2012.

5.       Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es