GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Competencias transversais

 

CT1_I1 - Capacidade de análise, síntese e avaliación.

CT2_I2 - Capacidade de organización e planificación.

CT3_I3 - Comunicación oral e escrita na lingua nativa.

CT4_I4 - Capacidade de comunicación efectiva en inglés.

CT5_I5 - Capacidade de abstracción: capacidade de crear e utilizar modelos que reflexen situacións reais.

CT6_I6 - Capacidade de deseñar e realizar experimentos sinxelos e analizar e interpretar os seus resultados.

CT7_I7 - Capacidade de buscar, relacionar e estruturar información que provén de diversas fontes e de integrar ideas e coñecementos.

CT8_I8 - Resolución de problemas.

CT9_I9 - Capacidade de tomar decisións.

CT10_I10 - Capacidade para argumentar e xustificar lóxicamente as decisións tomadas e as opinións.

CT11_P1 - Capacidade de actuar autónomamente.

CT12_P2 - Capacidade de traballar en situacións de falta de información e/ou baixo presión.

CT13_P3 - Capacidade de integrarse rápidamente e traballar eficientemente en equipos unidisciplinares e de colaborar nun entorno multidisciplinar.

CT14_P4 - Traballo nun contexto internacional.

CT15_P5 - Capacidade de relación interpersoal.

CT16_S1 - Razoamento crítico.

CT17_S2 - Compromiso ético e democrático.

CT18_S3 - Aprendizaxe autónomo.

CT19_S4 - Adaptación a novas situacións.

CT20_S5 - Creatividade.

CT21_S6 - Liderado.

CT22_S7 - Ter iniciativa e ser resolutivo.

CT23_S8 - Espírito emprendedor e ambición profesional.

CT24_S9 - Ter motivación pola calidade e a mellora continua.

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es