GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Acordos Xunta de Centro 2012

 

Xunta de centro ordinaria 21-12-2012 

1.        Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores (7/11/2012, 15/11/012).

2.        Informe do Director.

3.        Aprobación de informes de valoración de méritos docentes (quinquenios).

4.        Aprobación, se procede, de cambios para o segundo cuadrimestre do curso 2012/2013 no horario do Grao en Enxeñería              Informática.

5.        Aprobación, se procede, da solicitude á Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade de períodos específicos para a                  defensa dos Traballos Fin de Grao.

6.        Aprobación, se procede, da modificación da normativa de titorías da ESEI.

7.        Aprobación, se procede, do encargo á Comisión de Calidade da elaboración dun informe sobre a creación, no plano de                  estudos de Grao, dunha materia de Informática Básica, segundo o establecido no procedemento PE03 do Sistema de                    Garantía  de Calidade.

8.        Aprobación, se procede,  do curso Introdución aos Autómatas Programables.

9.        Elección de representantes en :

•     Comisión Permanente (1 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social),

•     Comisión de Garantía de Calidade (1 PAS),

•     Comisión de Adaptacións e Recoñecemento de Créditos (1 PDIs ámbito informático, 1 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social),

•     Mesa da Xunta de Centro(1 PDI vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación permanente, 1 PAS).

10.       Asuntos de trámite.

11.        Queixas e suxestións.

Xunta de centro extraordinaria 15-11-2012 

1.        Aprobación, se procede do calendario de defensa de Traballos Fin de Grao para o período do primeiro cuadrimestre.

2.        Aprobación, se procede, de cambios puntuais no horario debidos os festivos do segundo cuadrimestre.

3.        Aprobación, se procede, do Autoinforme final de Seguimento do Grado en Enxeñería Informática 2011/2012.

4.        Aprobación, se procede, do Autoinforme final de Seguimento do Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables                2011/2012.

5.        Informe final de resultados do Plan de Melloras Curso 2011/12 (IT03-PM01).

6.        Informe de resultados anuais do Centro Curso 2011/12 (IT01-PM01).

7.        Aprobación, se procede, do Plan anual de Melloras Curso 2012/2013 (IT04-PM01).

Xunta de centro extraordinaria 07-11-2012 

1.        Aprobación, se procede, da asignación definitiva de Traballos Fin de Grao.

2.        Aprobación, se procede, da versión definitiva das modificacións da memoria do Grado en Enxeñería Informática.

3.        Aprobación, se procede, da versión definitiva das modificacións da memoria do Máster  en Enxeñería Informática.

4.        Aprobación, se procede, da anulación de solicitude de modificación da memoria do Máster en Sistemas Software                            Intelixentes e Adaptables.

Xunta de centro ordinaria 27-09-2012 

1.        Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (18/7/2012).

2.        Informe do Director.

3.        Aprobación, se procede, do Plan de Coordinación Docente.

4.        Aprobación, se procede, de cambios para o curso 2012/2013 no horario de cuarto curso do Grao en Enxeñería                              Informática.

5.        Aprobación de delegación na Comisión Permanente de cambios puntuais no horario do curso 2012/2013.

6.        Aprobación, se procede, do Autoinforme de Seguimento 2012 do Grao en Enxeñería Informática.

7.        Aprobación, se procede, do Autoinforme de Seguimento 2012 do Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables.

8.        Aprobación, se procede, das modificacións na memoria do Grado en Enxeñería Informática.

9.        Aprobación, se procede, das modificacións na memoria do Máster en Enxeñería Informática.

10.      Aprobación, se procede, das modificacións na memoria do Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables.

11.      Elección de representantes en:

•  Comisión Permanente (3 PDIs ámbito informático, 2 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social),

•  Comisión de Garantía de Calidade (3 PDIs,1 PAS),

•  Comisión de Adaptacións e Recoñecemento de Créditos (4 PDIs ámbito informático, 2 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social),

•  Mesa da Xunta de Centro(1 PDI vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación permanente, 1 PAS).

12.      Asuntos de trámite.

13.      Queixas e suxestións.

Xunta de centro ordinaria 18-07-2012 

1.        Aprobación, se procede, das actas das sesión anteriores ( 27/3/2012, 24/4/2012, 4/6/2012 e 20/6/2012).

2.        Informe do Director.

3.        Aprobación, se procede, do Plan de Acción Titorial para o curso 2012-2013.

4.        Aprobación, se procede, das guías e programas docentes das titulacións do Centro para o curso 2012/2013.

5.        Aprobación, se procede, dos Tribunais de 5ª, 6ª e 7ª Convocatoria e Fin de Carreira das titulación do Centro para o curso            2012/2013.

6.        Aprobación, se procede, dos horarios das titulacións do Centro para o curso 2012/2013.

7.        Aprobación, se procede, do calendario de exames das titulacións que se extinguen  para o curso 2012/2013.

8.        Aprobación, se procede, do calendario de exames do Grao para o curso 2012/2013.

9.        Aprobación, se procede, do calendario de Traballos de Fin de Grao para o curso 2012/2013.

10.      Aprobación, se procede, do calendario de Proxectos Fin de Carreira para o curso 2012/2013.

11.      Aprobación se procede, do nomeamento dos coordinadores de materia para o Grao en Enxeñería Informática.

12.      Aprobación, se procede, da modificación do Regulamento de PFCs.

13.      Aprobación se procede, do nomeamento de D. Alma Mª Gómez Rodríguez como membro da Comisión Académica do Máster            SSIA en substitución de D. Antón Vila Sobrino.

14.      Aprobación, se procede, do recoñecemento de créditos de libre elección para “JAI’2012  (V  Jornadas  sobre Tecnologías  y              Soluciones  para  la Automatización  Industrial)”

15.      Elección de representantes en: Comisión Permanente (4 PDIs ámbito informático, 2 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito            científico, 1 PDI ámbito xurídico-social), de Garantía de Calidade (5 PDIs,1 PAS), e de Adaptacións e Recoñecemento de                  Créditos (4 PDIs ámbito informático, 2 PDIs ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 1 PDI ámbito xurídico-social), Mesa            da Xunta de Centro(1 PDI vinculación permanente, 1 PDI sen vinculación permanente, 1 PAS, 1 alumno)[1].

16.      Asuntos de trámite.

17.      Queixas e suxestións.

18.      Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

Xunta de centro extraordinaria 20-06-2012 

1.       Aprobación, se procede, do regulamento de prácticas.

2.       Aprobación, se procede, dos períodos de avaliación para o curso 2012/13 para a Titulación de Enxeñaría Superior en                    Informática (LRU).

3.       Aprobación, se procede, das alegacións ao informe provisional de avaliación externa do título de Grao en Enxeñería                      Informática (Convocatoria 2011).

4.       Aprobación, se procede, das alegacións ao informe provisional de avaliación externa do título de Máster en Sistemas                    Software Intelixentes e Adaptables (Convocatoria 2011).

5.       Aprobación, se procede, de complementos formativos do Máster en Enxeñería Informática para os enxeñeiros técnicos en             informática.

Xunta de centro extraordinaria 04-06-2012 

1.       Aprobación, se procede, das respostas ao informe da ACSUG referente ás modificacións solicitadas pola Xunta de Centro á           memoria do  título de Grao en Enxeñería Informática.

2.       Aprobación, se procede, da data de celebración da convocatoria extraordinaria de decembro para as titulacións LRU, para             o curso 2012/2013.

3.       Aprobación, se procede, da  suspensión de clases durante os períodos de exames en titulacións LRU no curso 2012/2013.

4.       Aprobación, se procede, do número límite de prazas nas materias optativas de cuarto curso do Grao en Enxeñería                         Informática, para o curso 2012/2013.

Xunta de centro extraordinaria 24-04-2012 

1.      Revisión e actualización, se procede, da política e obxectivos de calidade do SGIC do Centro.

2.       Revisión e actualización, se procede, do plan de promoción e captación de estudantes do SGIC do Centro.

3.       Autorización, se procede, ao director da Escola para a sinatura do contrato-programa proposto pola Vicerreitora de                       Planificación da Universidade de Vigo.

4.       Aprobación da CDB do Grado en Enxeñería Informática.

5.       Aprobación do POD do Máster en Enxeñería Informática.

6.       Elección da Comisión Académica do Máster en Enxeñería Informática.

7.       Elección de representantes nas Comisións do Centro:

–       Permanente (1 PDI ámbito xurídico-social, 1PAS, 7 alumnos),

–       Garantía de Calidade (1 PAS, 5 alumnos)

–       Adaptacións e Recoñecemento de Créditos (1 PDI ámbito xurídico-social, 4 alumnos)

Xunta de centro ordinaria 27-03-2012 

1.       Aprobación, se procede, das actas das sesión anteriores (24/11/2011,20/12/2012, 28/2/2012).

2.       Informe do Director.

3.       Discusión, e aprobación se procede, do encargo docente do Máster de Enxeñería Informática.

4.       Discusión, e aprobación se procede, da adscrición a departamentos das materias do Máster de Enxeñería Informática.

5.       Nomeamento do Coordinador do Máster de Enxeñería Informática.

6.       Aprobación, se procede, do nomeamento da Comisión Permanente como Comisión Responsable aos efectos do                             Regulamento de Traballos Fin de Grao.

7.       Discusión, e aprobación se procede, do cambio de cuadrimestre para materias de 4º de Grao.

8.       Discusión, e aprobación se procede, dos criterios de elaboración de horarios do curso 2012/2013.

9.       Discusión, e aprobación se procede, do regulamento de uso do correo electrónico da  ESEI.

10.     Aprobación, se procede, do procedemento de control de entrega de actas e publicación de cualificacións.

11.     Discusión, e aprobación se procede, do Plan de Melloras 2012.

12.     Aprobación, se procede, de criterios de reparto orzamentario para o exercicio 2012.

13.     Queixas e suxestións.

14.     Rolda de intervencións, rogos e preguntas.

 

Xunta de centro extraordinaria 28-02-2012 

1.       Posicionamento da Xunta de Escola sobre a convocatoria 2012 de bolsas de formación en laboratorios informáticos.

2.       Aprobación, se procede, de límite de prazas no curso 2012/2013 nas titulacións do Centro.

3.       Aprobación, se procede, da oferta de materias de libre elección para o curso 2012/2013.

4.       Aprobación, se procede, da adscrición de materias a departamentos.

5.       Aprobación, se procede, do encargo docente 2012/2013 de titulacións de LRU e Grao.

6.       Nomeamento, se procede, para o curso 2012/2013, de: coordinador/a de prácticas en empresas,  coordinadores/as de                 curso e titulación de Grao.

7.       Aprobación, se procede, dos recoñecementos docentes do curso 2012/2013.

8.       Aprobación, se procede, do Regulamento de Traballos Fin de Grao proposto  pola Comisión Permanente

9.       Calendario de Elección de membros da  Xunta de Centro (alumnado, PAS e PDI sen vinculación permanente).

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es